Aslan Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu burçta doğan kadınlar sarıya yakın beyaz tenli, kısa kollu, geniş göğüslü, büyük burunlu, geniş ağızlı, seyrek saçlı, eli açık, onurlu, cevciyeti hoş, çocuğu az, gözünde zayıflık ya da bir ayıp, yüzünde âşikar bir eser olan bir kadındır. Halkın şerrinden, dedikodusundan korkar. Orta yaşlarında bir parasız derecesinde fakir ve başkalarına muhtaç olup sonradan servet elde eder. Bir hayli gencin malını yer. İlk eşi bunun kahrından telef olur. Çocuklarının çoğunluğu erkek olacağından nazara uğrar. İşlemediği bir şeyden dolayı itham olunur. Esmer tenli bir erkekten sakınmalıdır. Çünkü malını yer ve kendisine fenalık eder. Erkeklerden çok zarar ve felakete uğrar. Denizde gark olmak (boğulmak) tehlikesine mâruz olup ölümü gözü önünde görür ve sonra kurtulur. 70 ya da 80 yıl yaşar.
Bunda da 3 vecih vardır:
1. Vecih: Satürn’e mütenâzır olursa; esmer ya da buğday tenli, parlak saçlı, tatlı gözlü, çatık kaşlı, büyük budunlu, seyrek dişli, mekr ve hud’a sahibesi, öfkesi ve hiddeti pek şiddetli, düşmanı çok, hasetçisi fazla bir kadındır. Başında bir ben vardır. Avret mahallinde de bir ben ya da eser bulunur.Soğuk sudan korku vardır. Mülk ya da mal sahibi olur. Çocukları erkek doğar.Vatanından sefer eder. Başından bir ya da 3 nikâh geçer. Halkla pek çok münâsebette bulunaktan kaçınmalıdır.
2. Vecih: Jüpiter’e mütenâzır olursa; saf beyaz tenli, geniş göğüslü, kalın boyunlu, güzel yüzlü, ateşin bakışlı, sarı ya da kırmızıya yakın saçlı, nikâh ve kocada şansı yâver, çocuğu erkek ve kız, huy olarak (yaratılış olarak) kıskanç, çabuk kızan, bilgili, akıllı, sanat sahibesi olur. Eğer doğum gününde Jüpiter şerefteyse ehl-i beytinin âmiri ve reisi; çok mal sahibi, kadri yüce olur. Bir kavme emir ve nehiy eder. Hayırlı günü perşembe ve pazardır. Gençlere yakın olup onlara karşı zayıftır. Yüksek bir yerden düşmekten korku vardır. Kadınlardan çok hile ve mekideye mâruz kalır. Kumral ve sarı saçlı bir kadından uzak durmalı, uzak durmalıdır; çünkü düşmanı olup mahvına, kendisini yok etmeye çalışır.
3. Vecih: Mars’a mütenâzır olursa; beyaz tenli, sarı ya da kumral saçlı, ince kaşlı, zayıf vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, şehveti kuvvetli olduğundan birlikteliğe oldukça yakın, erkeklerce rağbet olunan bir kadın olup yüzünde ya da kollarında bir işaret, göğsünde siyah bir ben, göbeğinin altında bir eser vardır. Pek az çocuğu olur. Bunlar da erkektir. Belki mizâcının tesiriyle kısırdır. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Gözleri, göz ağrısına kabiliyetlidir (yatkındır). Limonata ve demirhindi şerbeti faydalıdır. Başından çift nikâh geçer. Yaratılış olarak kıskançtır. İlk eşinden boşanmayla ya da vefât dolayısıyla ayrılır. Zevk ve sefâyı ve (düğün-) derneği
sever. İhtiyarladıkça iyi bir hale kavuşup hacca gider.
Hayatı ve Mâişeti Hânesi
Burcu Aslan ve yıldızı Güneş’tir. Hayatı güzel geçer. İyi yaşar. Niyeti sâfidir. Yüzü güleç olup kin ve hileden, hasetten âridir. Fevkalâde emindir. Eğlenceyi sever. Cömert olup iyilik ettiklerinden bahtı yoktur. Halkla fazla iç içe bulunmaktan kaçınması hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar.
Malı ve Ticâreti Hânesi
Burcu Başak ve yıldızı Merkür’dür. Küçükken zengin olup sonradan malı artar. Faydası olmayan ve kadir kıymet bilmeyen kimselere ihsân eder. Ömrünün sonlarında biraz sıkıntıya uğrarsa da Allah’ın lütfuyla ihtiyarlığında kimseye muhtaç olmadan yaşar. Mal ve mülkü artar.
Kardeşleri Hânesi
Burcu Terazi (Terazi) ve yıldızı Venüs’tür. Eğer Jüpiter’e münâzırlardan ise kardeşlerinin ekseri erkek, eğer Mars’a mütenâzırlardan ise çoğu kız olur. Onlarla iyi geçinemediğinden görüşmez. Bir mülk ya da mirâs dolayısıyla aralarında husumet olur. Bilhassa kız kardeşlerinden çok sakınmalıdır.
Babası ve Annesi Hânesi
Burcu Akrep ve yıldızı Mars’tır. Çocukken babası ve annesi kendini sevmezler. Annesinin sütünden başka bir süt emer. Mars’a ya da Satürn’e mütenâzır ise annesi babasından önce vefât eder. Miras yerse de faydası olmaz. Geldiği gibi gider.
Çocuk ve torunları Hânesi
Burcu Yay ve yıldızı Jüpiter’dir. Çocukları erkek ve kızlardan terekküp eder. Ya da hararet mizacı dolayısıyla hiç doğurmaz, düşürür. Bu yüzden hastalığa uğrar ve sonra şifa bulur. Son oğlu yüzünden hayır görür.
Hastalığı ve İlletleri Hânesi
Burcu Oğlak ve yıldızı Satürn’dür. Birçok hastalığı sancı, sevda galebesi, soğuk almak ve yeldir. Müshil almak, kimyon, demirhindi, bal yemek faydalıdır. Safra ve sevdanın galebesinden doğan hastalıkları için 5 dirhem halile ve bir o kadar da demirhindi alıp güzelce dövdükten sonra 1-2 okka suda mükemmel kaynatmalı ve sonra 15 dirhem hıyarperşembe, 30 dirhem şeker, 1 danik mahmude ve o miktarda ravend, 2 dirhem bademyağı ilave edip bundan 5 dirhem kadarını menekşe şerbetiyle sık sık içmelidir.Bu sayede tabiatı intizama girerek safran döker ve neden olduğu hastalıklar zâil olur. En büyük ilâcı budur.
Eşi ve Yatağı Hânesi
Burcu Kova ve yıldızı Satürn’dür. Beyaz tenli erkekler pek uygundur. Esmer tenliler uygun olmaz. 2 ya da 4 nikâh geçirir. İlk eşiyle iyi geçinemez. Kocasını kahreder, sonra kocalarından kendi kahır görür. Malını mülkünü yerler. Nikâhsız erkeklerden etrafında dolaşan çok olur. Bunlar malından bir haylini israf ettirirler. Kendisi de eşlerinden miras yer. Bir kadın, kendisine büyü yapar.
Korku ve Ölümü Hânesi
Burcu Balık ve yıldızı Jüpiter’dir. Gerek eşi ve gerek malı dolayısıyla felakete uğramaktan, yılın yıldızı bu burçta olursa 7, 14 ya da 28 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Eğer bunlardan kurtulursa ve 40 yaşını da geçirirse 75 yıl yaşar ve torunlarını büyütür.
Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi
Burcu Koç ve yıldızı Mars’tır. Seferde bahtı yoktur. Ne kadar az yolculuk ederse o kadar iyidir. En iyi seferi, salı günü sabahleyin doğu yönüne doğru olan yolculuğudur. Yolculuğu sırasında boğulmak tehlikesine maruz kalır. Allah’ın izniyle bundan kurtulur.
İzzet ve Geleceği Hânesi
Burcu Boğa ve yıldızı Venüs’tür. Büyükler ve ileri gelenler gözünde makbul ve itibarlı olur. Kadınlardan yıldızı yoktur. Ona şiddetle buğz ve düşmanlık ederler. Sarı tenli ya da esmer, orta boylu bir kadından korku vardır. Bu, onun hânesinin harap olmasına çalışır. Ondan sakınmalıdır.
Emel ve Arzusu Hânesi
Burcu İkizler ve yıldızı Merkür’dür. Her gün ve hatta her saat başka bir şey arzular. Ümit ve emel ettiği şeye âhir ömründe (ömrünün sonlarında) kavuşur. Sonu iyidir. Azmettiği bir şeyden mümkün değil sarfınazar etmez ve buna da başarılı olur. Nimet ve refâh içerisinde vefât eder.
Düşmanları ve Kıskananları Hânesi
Burcu Yengeç ve yıldızı Ay’dır. Düşmanları ve kıskananları çok olur. Düşmanlarından çoğu kadınlardır.Ekmeğini her yiyen, ona fenalık etmeye çalışır. Sırrını kadınlara haber verdiğinden biri tarafından sihir yapılması tehlikesi ve bir kadının onu eşinden ayırması ihtimâli vardır. Kadınlar meyânında yıldızı yoktur. Gerek kadın ve gerek erkek dost, arkadaş ve ortak olmak üzere yıldızı Koç, Aslan ve Yay gibi ateş tabiatlı olanlar uygundur. Yıldızı Yengeç, Akrep ve Balık gibi Su olanlardan sakınmalıdır. Eğer kanı galeyan ederse bahar, yaz ya da sonbahar mevsimlerinde kan aldırmak lazımdır.
Hayırlı günü perşembe olup hayırsız günü pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne neden olur. Yeni ay gördüğü vakit bir erkek yüzüne bakarsa o ay kendisine mübârek olur. Hayırlı madeni altın ve yaldızlı gümüş, taşı da yakut ve kırmızı akiktir. Hayvandan kır ve doru erkek at, elbiseden keten ve ipek, renklerden limon ve safran sarısı en uygun ve uygundur.

blank

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search